حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

 

دوگزینه

   قبل ازاینکه وارد مبحث اصلی شوم لازم به تذ کرمی دانم که به عنوان یک شهروند افغانستان به همه ی هموطنان عزیزخویش بدون درنظرداشت اینکه به کدام قوم وقبیله منسوب است احترام دارم وهیچگاهی به قومی بی احترامی نخواهم کرد. منظورم ازاین نبشته هم توهین به هیچ قومی نیست.  بل، می خواهم دید گاه خودرا درپیوند به طرح هویت زدایی یعنی درج نکردن نام اقوام درتذکره هویت که زاده تفکرفرهنگ استبدای وانحصاری درکشورمی باشد، ارائه نمایم.

 افغانستان سرزمین اقوام وقبیله ها است؛ تمامی اقوام ساکن درافغانستان مالکان این سرزمین هستند وهیچ قومی نسبت به قوم دیگری برتری وارجحیت ندارد.  هنگامیکه این سرزمین مورد تهاجم واشغال متجاوز واشغال گری قرار گرفته تمامی اقوام مختلف به عنوان مدافعین راستین ازاین سرزمین دفاع نموده اند. وهمچنان درمواقع بازسازی ویرانه های جنگ  ونوسازی وبه حرکت درآوردن چرخ ترقی وپیشرفت کشور درعرصه های مختلف، نقش خویش را ایفا نموده اند. اما با تاسف آنها یی که  دراین سرزمین فرهنگ استبدادی وانحصاری را رهنمای عمل خویش قرارداده اند نقش وحضوراقوام درمدیریت واداره سیاسی- نظامی، اقتصادی و...، را نابرابرنموده  وحتی دربرخی زمان ها حضور بعضی ازاقوام را نادیده گرفته اند. فرهنگ استبدادی وانحصاری از تفکرآدمهای مستبد وانحصارگری تراوش نموده است که معتقد به آزادی، برابری وهویت اقوام نبوده اند وسنگ بنای نا برابری سیستما تیک رادراین سرزمین ما نده اند. کسا نی که  پیروی فرهنگ استبدادی وانحصاری بوده اند به نوبه خود خشت را بالای آن سنگ بنا گذاشته واکنون درجایی رسیده ایم که با گذاشتن یک خشت دیگر( درج نکردن هویت اقوام درتذکره الکترونکی یا کارت هویت )  بخش عمدۀ این بنای هویت زدایی تکمیل خواهد شد.  بنابرا ین برای فروریختن این بنای شوم بیش از دوگزینۀ پیش روی مردم ودولت مردان افغانستان وجود نخواهد داشت، که عبارتند از:

 گزینه اول :  با توجه به اینکه اکثریت اقوام ساکن دراین سرزمین خواهان درج هویت شان درتذکره الکترونیکی  می باشند، درماده چهارم قانون اساسی هویت اقوام به رسمیت شناخته شده و درماده ششم آن قانون،  برابری بین اقوام وقبا یل تسجیل یافته وتامین آن را ازمکلفیت های دولت دانسته است، لذا هما نطوریکه اشاره شد درج هویت اقوام درتذ کره الکترونیکی نه کدام مانع قانونی دارد ونه باارزشهای دموکراتیک درمغایرت می باشد وبا ید درج گردد تا همه ای اقوام شریف کشور با حفظ هویت شان درسایه یک پرچم واحد زنده گی نموده وبه سوی ملت شدن واقعی حرکت نمایند.

گزینه دوم:  کسانیکه ازعدم درج هویت اقوام درتذکره الکترونیکی یا کارت هویت لذت می برند ونمی گذارند که اکثریت اقوام به حق قانونی خود برسند پس برای این قبیل آدمها گزینۀ دومی این است که،  نام افغانستان تغییرداده شود. چون نام افغانستان به قول عبدالواحد سیدی نویسنده کتاب بازشناسی افغانستا ن " ... نامی است که] ازسوی [... همسا یگان وبیگا نگان به ارتباط نام قوم غالب ... داده شده" [1] . علاوه براین،  همه می دانند کلمه افغان نام یک قوم درافغانستان است. گرچه  درماده چهارم قانون اساسی افغانستان افزون برتذ کرنام اقوام چنین آمده است، " برهرفردی ازافراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود "  این ماده با ماده ششم که ازبرابری اقوام سخن گفته است درتناقض می باشد  ولی این تنها مورد ازتناقض گوی درقانون اساسی مصوب سال 1382 افغا نستان نمی باشد بل موارد دیگری هم وجود دارد ویکی ازعیوب بزرگ این قانون هم تناقض گوی آن است.  با توجه به آنچه که گفته شد تغییرنام افغانستان می تواند به عنوان یک گزینه باشد و یک نامی که به هیچ قوم وقبیله تعلق نداشته باشد جاگزین نام افغانستان شود تا زمینه برای درج نکردن نام اقوام درتذ کره تابعیت یا کارت هویت مساعد شود. درغیرآن درج نکردن هویت اقوام درتذ کره هویت موجب تقویت فرهنگ استبداد قومی وانحصاری درکشورگردیده باعث برزمشکلات وموانع برسرراه پروسه ملت سازی درافغانستان خواهد شد که بدین اساس زمان طولانی را درنبود ملت واقعی بسرخواهیم برد.

عبداللطیف علی پور

مزارشریف

30 حمل 1392[1]  . بازشناسی افغانستان، کتاب اول ، صفحه 75 ، عبدالواحد سیدی. 

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۲/۰۷ساعت 14:4  توسط عبداللطیف علی پور  | 

 

دولت مردان شایسته مردم نیستند

 مردم افغانستان بخاطرایجاد نظام موجوده ، انتخاب دولت مردان آن، حفظ وپاسداری ازنظام بیشترین قربانی را متحمل شده است واکنون عزیزترین فرزندان شان درخطوط مقدم جبهه جنگ نتنها به خاطرتامین امنیت، دفاع ازاستقلال ، تمامیت ارضی ونوامیس ملی کشور، بل به منظوردفاع ازمنافع  جامعه جهانی ونجات انسانها ازشرترویزم بین المللی ، می جنگند.  مردم یکه  درسنگرهای داغ مبارزه علیه تروریزم قرارداشته است درایجاد ساختارهای نظام دموکراتیک، نهاد های جامعه مدنی، مطبوعات ورسانها ی آزاد و... نیزتلاشهای را انجام داده ودست آوردهای داشته است ولی یاد آوری نکردن ازحمایت جامعه جهانی درپیوند به این دست آوردها وپیش رفت ها، چشم پوشی ازواقعیتها خواهد بود. اما عزم راسخ مردم افغانستان عامل اصلی بوده که بطورنمونه ازتدوین قانون اساسی دموکراتیک می توان یادآوری کرد که نماینده گان مردم افغانستان درسال 1382،  به تصویب رسانیدند. اما سوگمندانه بایدگفت که دولت دراجرای قوانین ضعفها وناتوانی های را داشته وبه مشکلات مردم به صورت که باید رسیده گی می کرد، نکرده است. به اساس ماده ششم قانون اساسی، " دولت به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد." ولی دولت درایجاد جامعه مترقی مبتنی برعدالت اجتماعی دست آوردهای قابل ملاحظ ای نداشته است. اساس یک جامعه مترقی مبنی برعدالت اجتماعی راامنیت ، مصونیت شغلی، مرفوع نمودن نیازمندی های اولیه جامعه، اشتغال زای وکم نمودن فاصله بین فقرا واغنیاو... تشکیل می دهد. ولی مردم ازنبودامنیت ومصونیت شغلی رنج می برند،  فقر، بی کاری وبی عدالتی درجامعه بی داد می کند. گرچه ارائه آماردقیق ازمیزان فقردرافغانستان  نظربه شرایط موجود درکشور کاردشواری خواهد بود اما  برخی تخمین ها نشاندهنده آنست"  که 70% جمعيت كل اين كشور زير خط فقر قرار دارند.و یا می توان گفت حدود 20 میلیون نفر دراین کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. " بنا براین فاصله فاحش بین فقرا واغنییا به اندازه فاصله بین زمین و آسمان به وجود آمده است وبی کاری موجب آن شده که هزاران افغان جهت کارراهی کشورهای دورونزدیک شده وشماری شان هنگام عبورازمرزکشورها هدف گلوله مرزبانان کشورهای مقصد شان قرارگرفته ازبین رفته ویادراثرتلاطم وطوفان دریا قایق هاوکشتی های حامل شان غرق وجان باخته اند. بنابراین دولت درقسمت کاهش فقروبی کاری ودرکل  به حمایت ازحقوق بشرموفقیت های آن چنانی نداشته است. چنانچه گزارش نیمه اول سال جاری کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ازافزایش خشونت علیه زنان وگزارش سازمان ملل متحد که دراین اواخرانتشاریافت ازمتهم شدن دستگاه های امنیتی افغانستان به شکنجه زندانیان پرده برداشت وده هاموارد دیگرکه مبین عمل نکردن دولت به تعهدات اش وبی حرمتی  دولت مردان به ارزشهای حقوق بشر، می باشد.  دولت مردان نتنها جهت حمایت، بهبود وانکشاف حقوق بشرتلاشهای موثری را انجام نداده است بل اظهارات منفی که گاه وناگاهی ازجانب مقامات دولتی دررابطه به حقوق بشروآزادی صورت گرفته است موجب تقویه روحیه  بی توجهی وبی احترامی به حقوق بشردردستگاه دولت شده است. بطورنمونه می توان ازاظهارت رییس جمهوریاد آوری کرد ،چند سال قبل آقای کرزی درنشست که بابرخی اززنان داشت حقوق بشررا " حقوق بشردروغین خارجی ها" خواند وهمچنان آقای خرم رییس دفتررییس جمهورکشوردرهنگا م که وزیراطلاعات وفرهنگ بود درمغایرت ومخالفت باماده سی وچهارم قانون اساسی آزادی بیان را قصه مفت تعریف کرد. این اظهارات بیانگرادعای مادرموردآن است که دولت مردان به حقوق بشر باورکامل ندارند وبا این اظهارات شان  ضمیرونیت خویش را نسبت به دموکراسی، حقوق بشروآزادی بیان که ازجمله ارزشها ودست آوردهای مهم بشریت است، آشکار کرده اند .

مطابق ماده پنجم قانون اساسی، " دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم وتحقق اصلاحات درسیستم اداری کشو تدابیرلازم اتخاذ نماید."  گرچه دولت افغانستان به ماشین کمیسیون سازی تبدیل شده است اما این کمیسیون هانتوانستند وظایف محوله شان را بصورت مطلوب ایفا نمایند ویابه عباره دیگرنتوانستندکه،  اصلاحات رابوجود بیاورند وارگانهارا ازوجود مفسدین وافراد متهم به نقض حقوق بشرپاکسازی نموده بارمشکلات را ازشانه های مرم کم نمایند

 مطابق بند سوم ماده هفتادوپنجم قانون اساسی حکومت مسوول ، " تامین نظم وامن عامه وازبین بردن هرنوع فساد اداری"، می باشد. ولی با تاسف، به اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است . این گزارش نشاندهنده آن است که دولت درامرمبارزه با فساد ناکام مطلق بوده است . 

به اساس ماده چهل وچهارم: " دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن وانکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان وامحای بی سوادی درکشور، پروگرامهای موثرطرح وتطبیق نماید." گرچه دولت دربخش تعلیم وتربیه ازدست آوردهای بزرگی یاددهانی نموده شمولیت بیشترازهشت ملیون شاگرد درمکاتب راازموفقیت های بزرگ خویش عنوان می نماید. اما با تاسف که گزارش اقتصادی واجتماعی سال 1388و1389 کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان که دراین اواخر انتشاریافته است نشاندهنده آن است که  "... تقریبا نیمی از کودکان واجد شرایط مکتب، از شمولیت به مکتب محروم اند. مهمتر از همه تا هنوز در 200 ولسوالی هیچ دانش آموز دختردوره ثانویه وجود ندارد. در 250 ولسوالی کشور حتی یک نفر معلم از طبقه اناث وجود ندارد. "

مطابق ماده یکصدوچهلم قانون اساسی : " برای تنظیم امور وتامین اشتراک فعال مردم دراداره محل، درولسوالی ها وقریه ها، مطابق به احکام قانون شوراها تشکیل می گردد."ً هشت سال ازتصویب قانون اساسی می گذرد ودوبارتاکنون انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی  وشورهای ولایتی سپری شده است اما دولت نخواسته ویانتوانسته انتخابات ولسوالی هارابرگزارنماید.  درحالیکه مطابق بند دوم ماده هشتادوچهارم قانون اساسی" ازجمله شوراهای ولسوالی هرولایت، یک نفربه انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال ؛" عضویت مشرانو جرگه را کسب نماید. اما دراثرعدم توجه دولت به این امرمهم وبرخلاف حکم صریح قانون اساسی  یک نفرازجمله اعضای شورای ولایتی هرولایت به عوض نماینده شورای ولسوالی به مشرانو جرگه راه می یابد

به اساس ماده یکصدوچهل ویکم قانون اساسی : " شاروال واعضای مجالس شاروالی ازطریق انتخابات آزاد، عمومی، سری ومستقیم انتخاب می شوند" اماتاکنون این امرتحقق نیافته است وازعلل وانیگزه برگذارنکردن انتخابات شاروالی هاهم مردم آگاهی ندارند. همچنان شهروندان کشوراز حق رجوع موثرو رسیده گی به قضایا درزمان معینه ازارگانهای عدلی وقضای رضایت لازمه راندارند. به اساس گزارش اقتصادی واجتماعی کمیسیون مستقل حقوق بشر، " درسال 1388 به حدود 20 درصدازقضایای مردم رسیدگی صورت نگرفت، امادرسال 1389این نسبت به بیش از56 درصدرسید، یعنی دسترسی مردم به حق رسیدگی موثرحدود 280 درصد کاهش داشته است."

به اساس بند یازدهم ماده شصت وچهارم قانون اساسی رییس جمهورصلاحیت تعین وزرا... وعزل وقبول استعفای آنها" را دارد؛  همچنان مطابق بند 12 همین ماده رییس جمهورصلاحیت  " تعیین رئیس واعضای ستره محکمه را به تایید ولسی جرگه؛ " دارامی باشد. اما به تعداد هفت وزارت خانه از دو سال بدین سو توسط سرپرست اداره می شود وهمچنان ریس ودوعضو داد گاه عالی کشور که دوره خدمت شان به پایان رسیده است تاکنون ازجانب رییس جمهوراشخاص بمنطورکسب رای اعتماد وتصاحب آن کرسی ها به ولسی جرگه معرفی نگردیده است

آنچه که تذکارداده شد مشت ازخرواری قانون ستیزی ها وشانه خالی کردن دولت مردان ازاجرای قانون وعمل نکردن به تعهدات شان، می باشد. دولت مردان که ضعف وناتوانی های شان درراه  تحقق حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، امنیت، ثبات، رفاه وآسایش مردم و... اظهرومن الشمس است،  شایسته مردم باعزمت وبزرگی که باایثارخون شان نظام دموکراتیک را درکشورپایه گزاری نموده است، نمی باشند. لذا دولت مردان با ید به اصول دموکراسی احترام گذاشته به عدم موفقیت شان درراستای مدیریت سالم وخدمت گذاری به مردم اعتراف نموده ازمردم بزرگ افغانستان معذرت خواسته جای را برای شخصیت هاوظرفیت های جدید که توانای خدمت گذاری به مردم، استفاده بهترازفرصت های ایجاد شده ازجانب جامعه جهانی برای افغانستان وکسب حمایت درازمدت جامعه جهانی ازمردم افغانستان را دارند، خالی نموده وپاسخگوی اعمال شان باشند. ورنه با ادامه کاروبقای این دولت مردان وحمایت جامعه جهانی ازآنها افغانستان درباتلاق فساد ونبود مدیریت سالم غرق شده شیرازه نظام وجامعه ازهم خواهد پاشید که درآن صورت مسوول درجه اول به هدررفتن همه زحمات، تلفات وضایعات وتلاشهای مردم افغانستان ومردم کشورهای که ازجان ومال شان به منظورنابودی تروریزم ، نظام سازی وآوردن امنیت، صلح وثبات و... درافغانستان مایه گذاشتند، دولت مردان افغانستان می باشد.  ومسوول درجه دوم دولت مردان وپالیسی سازان کشورهای که تحت عنوان جامعه جهانی درافغانستان نیرووحضوردارند، خواهند بود. مسوولیت ازآنجامتوجه دولت مردان وپالسی سازان جامعه جهانی خواهد شد که چرااز دولت مردان افغانستان که ناکامی ها، ناتوانای ها ونابه کای های شان هرروز نسبت به روزدیگرمبرهن وآشکارشده ازآنها حمایت وپشتبانی، نموده است. گرچه حرکت های اخیرجامعه جهانی مبنی براینکه بدون اطلاع دولت افغانستان مذاکرات را با طالبان پیش برده ودفترسیاسیی را مغایرخواست دولت افغانستان برای طالبان درقطرایجاد نمود وهمچنان سناتوران کانگرس امریکا با مخالفین سیاسی رییس جمهورکرزی درکشورآلمان جلسه ایی را برگزار نمود ند. ازاین حرکتها  چنین برمی آید که جامعه جهانی نیزمانند مردم افغانستان نسبت به دولت مردان فعلی افغانستان بی باوروبی اعتماد شده اند. حالاهم اگرجامعه جهانی بادرنظرداشت ناتوانی هاوعدم موفقیت دولت مردان افغانستان با مذاکرات آشکاروپنهان شان با طالبان ومخالفین سیاسی دولت درپی صلح وثبات وبیرون کردن افغانستان ازبحران، ایجاد نظام عاری ازافراد متهم به فساد ونقض حقوق بشر وحفظ همه دست آوردهای ده ساله  وارزشهای قانون اساسی هستند، مردم ازاین عمل نیک استقبال خواهندکرد وگرنه منظوراین باشد که جامعه جهانی درپی معامله سیاسی باطالبان، دولت  ومخالفین سیاسی دولت وشریک ساختن آنها درقدرت می باشند بازهم آب درهاون کوبیدن خواهد بود چون مردم افغانستان هم امارت اسلامی طالبان وهم حکومت اشخاصیکه اکنون به عنوان مخالفین سیاسی آقای کرزی فعالیت می کنند، تجربه کرده است . بنابراین مردم نمی خواهند که آزموده هاراباز بی آزمایند.

عبداللطیف علی پور

مزارشریف

 

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۱۱/۰۴ساعت 12:10  توسط عبداللطیف علی پور  | 

 

 

کی ها مسوول اند؟

   نماینده گی طالبان برخلاف خواست دولت افغانستان دردوحه قطر، ایجاد می شود واین موضوع  باردیگرضعف وناتوانی دولت مردان افغانستان وشورای عالی صلح را درراستای پیشبرد پروسه صلح با طالبان به نمایش،  گذاشت. چون قبلاً دولت افغانستان خواهان این بود که کشورمیزبان گفتگو های صلح باید ازجانب دولت افغانستان تعین شود ودولت افغانستان کشورترکیه وعربستان سعودی را نسبت به قطرترجیح می داد. اما برخلاف خواست دولت افغانستان نماینده گی طالبان درقطرایجاد می شودودولت افغانستان این بارحمایت خویش را ازایجاد آن درقطراعلا ن نموده است. با آنکه دولت افغانستان با ایجاد نماینده گی طالبان درقطرموافقت نموده است اما شورای عالی صلح افغانستان که مسولیت پیش برد پروسه صلح را با طالبان به عهده دارد تاکنون ازجزئیات موضوع، آگاهی ندارد. همچنان سخنگوی طالبان به رسانه ها می گوید که ازگشایش دفترطالبان درقطرورفتن هفت نفرازاعضای طالبان با فامیل شان درآن جا، اطلاع ندارد. اصولاً طرفین متخاصم ازجزئیات پروسه صلح باید آگاهی داشته باشند ولی جریان پروسه مبین آن است که اراده طرفین متخاصم افغانی درصلح وجنگ درکارنیست.  پس اگرموضوع چنین باشد چگونه می توان به این پروسه صلح منفی ومغایراراده مردم افغانستان، دل بست.

 طوریکه دیده شد آقای جوبایدن معاون رییس جمهورامریکا دراین اواخر اظهارات داشت مبنی براینکه  طالبان دشمن امریکا نیست. ازاظهارات آقای بایدن چنین برمی آید که جامعه جهانی وبه ویژه ایالات متحده امریکا دارد با طالبان صلح می کنند وبه قول معروف می خواهند کلوخ رابین آب گذاشته بگذرند؛ غافل ازاینکه زمانی همین طالبان که امروزدشمن آمریکاخوانده نمی شود مانند پاکستان به رهبرشبکه القاعده پناه داده بود وحامی تروریزم بود وبه گمان اغلب حملات یازده هم سپتامبرهم ازمرکز شبکه القاعده از قلمرو حکومت طالبان سازمان دهی شده بود وطالبان اکنون نیز جزشبکه تروریسم اند وبا انجام اعمال تروریستی شان روزانه جان شماری ازافغانهای بی دفاع وملکی را می گیرند. بااین همه قانون شکنی های ملی وبین المللی که ازجانب طالبان صورت گرفته است، موانع ومشکلات بزرگی را برسرراه امنیت، ثبات وترقی افغانستان ایجاد کرده وفاجعه های بزرگی را خلق نموده اند آقای کرزی ازاظهارات آقای جوبایدن ابرازخرسندی ورضایت نموده می خواهد به طالبان مشروعیت بدهد، بنابراین گفته است: "  بسیار خوش هستیم که حکومت امریکا اعلان کرد که طالبان دشمنان آنها نیستند. با این حرف ها نهایت خرسندیم که بهانه آزار و درد و کشتار مردم افغانستان از بین برده شود و افغانستان آرام شود." [1] تصوربراین است که اظهارات آقای کرزی بیان گرآن است که ایشان آمریکای هارا عامل درد ورنج وکشتارافغانها میداند نه طالبان را،  پس کی هامسوول اند؟ وپاسخ گوی سوالات ذیل:

- درصورت که طالبان دشمن آمریکا نیست و دولت افغانستان هم متحد ایالات متحده امریکا است پس طرف جنگ علیه دولت ومردم افغانستان ونیروهای جامعه جهانی درافغانستان، کی می باشد؟

- مسوولیت خسارات وتلفات ناشی ازجنگ ده سال گذشته درافغانستان را کی به عهده، خواهدگرفت؟

-  مسوولیت حال وآینده، پیامدهای ناشی ازاین پروسه مبهم صلح که درتاریکی ها وبدورازدید مردم افغانستان جریان دارد به عهده ای که خواهد بود؟

12/10/1390

مزارشریف

عبداللطیف علی پور

 [1] http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۱۰/۱۳ساعت 13:58  توسط عبداللطیف علی پور  | 

 

ستون پنجم دشمن رابایدشکست !!

 طوریکه مبرهن است ازچندماه بدین سو قتل های زنجیره یی مرموزی جان چند تن ازمقامات امنیتی، جهادی ومتنفذین قومی افغانستان را، گرفت. درظاهرامراکثریت دولت مردان وتحلیل گران امورسیاسی، نظامی ومنطقوی اظهارمیدارندوبه این باوراندکه این کاری دشمنان مردم افغانستان است وگاهی هم ازاستخبارات کشورپاکستان نام برده می شود که درپشت این قتلهای زنجیره ایی، خوابیده است. ولی بصورت دقیق حقیقیت یابی که مبین مشخص شدن دشمنان مردم افغانستان وعاملین اصلی قتل های زنجیره ای بوده باشد، صورت نگرفته است. اگرچنین کاری هم صورت گرفته باشد مردم درآگاهی کامل قرارنگرفته است. مردمی که باتمام وجود شان  بحرانهای سیاسی، مالی ، فقر وبیکاری، ناامنی وقتل های زنجیره ایی که ازعدم سیاست شفاف  دولت مردان افغانستان منشاگر فته است، لمس می نمایند ومنتظردولت مردان شان نشسته اند که چگونه وچی وقت به این بحرانها نقطه پایان می گذارند. اما دولت مردان بدون توجه به وضعیت وخیم مردم ونابه سامانی های کشور، به منظورتامین مقاصدشخصی شان منافع ملی وقوانین نافذه کشوررابه بازی گرفته وطوری می پندارند که گویاجزخودشان دیگرکسی بنام مردم دراین سرزمین وجودندارد. درحالیکه نظام حاکم به نحو مشروعیت اش راازهمین مردم که اکنون به فریادشان کسی گوش فرانمی دهد، گرفته است. مردمیکه حق دارند بدانند که دولت مردان با سرنوشت شان چی می کنند وبدانند که صلح وجنگ باکی وبخاطرچیست؟ وهمچنان ازشفافیت وصداقت درعمل کردهای دولت آگاه باشند. ولی باتاسف که دولت مردان دورازچشم مردم درتاریکی هاراه می روند، تصمیم می گیرندوعمل می کنند که این موضوع موجب آن شده که گراف اعتماد مردم نسبت به دولت ونیروهای امنیتی واستخباراتی سیرنزولی پیدانماید ودارد کاسه صبرمردم هم لبریزمی شود. این مایه ننک وشرم ساری بردولت مردان افغانستان وبه ویژه به نیروهای استخبارتی کشوراست که هرروزی فریب وخدعه دشمنان مردم افغانستان راخورده عظمت وبزرگی نظام ومردم افغانستان رازیرسوال می برند. چنانکه همه میدانندچند ماه قبل یکی ازدکانداران شهرکویته پاکستان به عنوان نماینده طالبان بادولت افغانستان وارد مذاکره شدکه بعدها معلوم شدآن شخص دولت افغانستان رابه تمسخرگرفته بود.همچنان دوسه روزقبل شخص دیگری که گفته می شود به حیث نماینده شورای کویته بوده توفیق حضوردرمحضر رییس شورای عالی صلح افغانستان راپیدا نموده ووی راموردحمله انتحاری قرارداده ازبین برد. این همه ضعف وناتوانی دولت، اعضای شورای عالی صلح واستخبارات کشوردرامرپیش برد مذاکرات باطالبان برای مردم افغانستان قابل قبول نمی باشد. پس وظیفه دولت است که درمورد پیش بردن پروسه صلح باطالبان تجدید نظرنموده وازعملکردهایش به مردم اطلاع رسانی نمایدتا مردم درروشنی کارهای دولت قرارگرفته ازحالت سردرگمی خارج شوند وبه خصوص درموردقتل های زنجیره ای وعاملین آن روشنی انداخته شودونقاط تاریک، مبهم ومجهول قتل های زنجیره ای به مردم افغانستان آشکارگردد تااینکه ازشک وتردیدها وابهامات که بالای این قتل های زنجیره ای سایه افکنده است پرده برداشته شود وازبی اعتمادی بین مردم ودولت مردان افغانستان وآنانکه درراستای صلح وآشتی درکشورتلاش دارند، جلوگیری بعمل آید. این موضوع زمان میتواندعملی شود که دولت دشمنان داخلی مردم افغانستان راکه به مثابه ستون پنجم دشمن فعالیت دارند، شناسای نموده به مردم وارگانهای عدلی وقضای کشورمعرفی نمایند. چون دشمنان بیرونی مردم افغانستان هرکی وازهرکجای که باشد بدون یاری وهمکاری دشمنان داخلی مردم افغانستان کاری ازپیش برده نمی تواند. بنا براین لازم وضروری است که نخست ستون پنجم دشمن راباید شکست. اگردولت افغانستان قادربه این کارنشودهیچگاهی توانای آنراپیدانخواهد کردکه دستهای شبکه های بیرونی که هرروزگلویش رامی گیرد، کوتانماید. همچنان دولت افغانستان اگربیشترازاین ازکنارقضایایی همچوقتل های زنجیره ای، فساد، قانون شکنی، ناامنی هاودهاقضیه ای دیگری که منافع ملی، وحدت ملی وحاکمیت نسبی دولتی راتهدید می کندسرد وبی توجه بگذردعواقب وپیامدهای خطرناک رادرپی خواهدداشت وفرصت های راکه مردم افغانستان امروزبرای بدست آوردن زندگی مسالمت آمیز، صلح وثبات وحکومت داری بدست دارندازدست شان خواهدربوده شد. دراخیرباید گفت که راحل بیرون شدن ازاین معضلات وگشودن گره مشکلات را درآنچه که درذیل می آید میتوان یافت:                                                                                       یک، دولت افغانستان ستون پنجم دشمن راباید بشکناندوخائنین وطن راازصف دولت ونیروهای امنیتی واستخبارتی خارج نماید. چون افرادخائین به وطن درهرسطح وسویه ای که باشد بقای آنها درنظام، عفو وحمایت ازآنها عمل ناصواب ونامیمون است .                               دو، طوریکه به همه جهانیان واضح وهویداشده وازاظهارات برخی مقامات کشورهای که درجنگ علیه تروریزم درافغانستان فعالیت دارند نیزپیدااست که پاکستان لانه تروریزم وعامل ناامنی وحملات انتحاری درافغانستان می باشد ، بنابراین دولت افغانستان بادرنظرداشت آن اظهارات  ودیگر اسناد وشواهد که دال بر مداخله پاکستان درامورداخلی افغانستان، تجهیزوتسلیح مخالفین دولت  وبرنامه ریزی حمله های انتحاری در افغانستان، می باشد؛  باکشورپاکستان به عنوان یک طرف درگیرجنگ درافغانستان نگریسته وارد عمل شود.  تازمانیکه خائینین به وطن ومردم افغانستان شناسای وبه دادگاه کشانیده نشوند وباپاکستان بصورت جدی به عنوان یک طرف قضیه ودرگیری درافغانستان برخورد صورت نگیردمردم افغانستان شاهددولت قوی ملی وعاری ازفسادوکشوربدون ازجنگ نخواهندبود.                                                                                                        

عبداللطیف علی پور 3.07.1390

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۷/۱۱ساعت 10:9  توسط عبداللطیف علی پور  | 

افغا نستا ن و پیما ن استرا تیژ یک با آ مر یکا

 بر مبنا ی ا صو ل حا کم بر روا بط  بین ا لملل هر کشوری حق دارد که با کشو رهای د یگری روا بط دیپلما تیک دا شته با شد و پیما نها ی یک جا نبه وچند ین جا نبۀ را مبتنی بر منا فع خو یش، منعقد نما ید. بر بنیاد همین ا صول هیچ کشوری حق د خا لت درا مورداخلی کشورد یگررا ندارد. بنا برا ین افغا نستا ن یک کشور مستقل وعضو فعا ل ساز ما ن ملل متحده بوده که افتخارعضو یت آن سا ز ما ن را یک سا ل بعد از ا یجا د آ ن کسب نموده است؛ ازاین قاعده مستثنی نبوده و حق دارد بربنیاد منشور سازمان ملل متحد که هدف ازآن حفظ صلح وامنیت بین المللی بوده است،  درامنیت زندگی نماید. چنانچه،  جز او ل ودوم ماده اول فصل اول آن منشور حاکی است که:

   جزء 1 ،  "  حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي و بد ين منظور به عمل آورد ن اقدا ما ت دسته جمعي مو ثر براي جلو گيري و بر طرف كرد ن تهد يدات عليه صلح و متوقف سا ختن هر گونه عمل تجا وز يا سا ير كار هاي نا قض صلح وفراهم آوردن موجبا ت تعد يل وحل وفصل اختلا فات بين ‌المللي يا وضعيت‌ ها يي كه ممكن است منجر به نقض صلح گرد د با شيوه‌ها ي مسا لمت ‌آميزوبرطبق اصول عد الت و حقوق بين ‌الملل:

جزء 2، " توسعه روا بط دوستا نه در بين ملل بر مبنا ي احترام به اصل تسا و ي حقوق و خود مختا ري ملل و انجام سا ير ا قدا ما ت مقتضي براي تحكيم صلح جها ني؛ "

همچنان درجزء هفتم، ماده اول فصل اول آمده است که :

" هيچ يك از مقررات مند رج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي ‌دارد در اموري كه ذا تاً جزو صلا حيت داخلي هر كشوري است دخا لت نما يد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌ كند كه چنين موضوعا تي را تا بع مقررات اين منشور قرار دهند...."

علی رغم مواد ذکر شدۀ منشور ساز ما ن ملل متحد درامورصلح وا منیت بین المللی وعدم مدا خله درا مور داخلی کشور ها این سا زما ن ازهنگا م تا سیس اش تا کنون شا هد مدا خله های ز یا دی درا مور داخلی افغا نستا ن، بر هم زدن صلح و ثبا ت وحتی تجا وز بر حر یم این کشور از جا نب برخی کشورها بو ده است. هم اکنون که افغا نستا ن  درآ تش جنگ می سو زد و نیا ز مبر می به صلح، امنیت و ثبا ت دارد و دست یاز یدن به این امر مهم بدون همکا ری و حضور دراز مدت جا معه جهانی درافغا نستان امکا ن پذ یر نخوا هد بود. ولی بادرنظرداشت شرا یط ومو قف که مردم افغا نستان درآن قراردارند سخن از خروج نیروهای جا معه جها نی بدون در نظر داشت وضعیت حاکم در این کشور و تنها گذا شتن مردم افغا نستان در میدان مبا رزه با ترور یزم وافراط گرای ورد پشنهاد آمریکا درمورد حضور دراز مدت نیروهای آن کشور درافغا نستان  ازجانب مردم افغا نستا ن عوا قب خطر ناک واو ضاع غیر قا بل کنترل را در پی خواهد داشت.

  اما، همکا ری ها و حضور دراز مدت بر اساس اصول حاکم بر روابط بین الملل در قا لب یک پیمان مبتنی برتعر یف منا فع طرفین ومشخص شد ن عر صه ها و مد ت زما ن حضور و همکا ری  قا بل درک برا ی همه شده می توا ند وهم چنا ن با انعقا د پیما ن نگرا نی ها ی طر فین پیما ن و همسا یه های افغا نستان  بر طرف و ابها ما ت حا کم بر مو ضوع روشن خواهد شد. چون حضور دراز مد ت نیرو های امر یکای درعد م یک  پیمان استرا تیژ یک به شهرو ندان آن کشور و دیگر مردم و دولت های جها ن قا بل قبول وتو جیه بوده نمی تواند.اما آنچه که برای افغا نستان مهم است کمک وحضور دارز مدت و قا نون مند نیروهای امر یکای درافغا نستان بربنیاد منافع ملی این کشور است. گر چه بر خی ها به این با ورهستند که حضور درازمدت نیروهای امر یکای درافغا نستان پیا مد های نا گواری چون تقو یت روحیه وانگیزه ضد حضور خارجی ها درافغا نستان،  نگرا نی ها وحما یت همسا یه ها ازمخا لفین مسلح دولت افغا نستان  ونا امنی های دراز مد ت را در قبا ل خواهد داشت . اما  از زوا یۀ دیگری اگر به موضوع نگر یسته شود چنین دیده می شود که انعقا د پیمان استرا تیژ یک  وحضور دراز مدت نیرو های امر یکای درافغا نستان  نکات مثبت وفواید را نیز در ابعاد ذیل درپی خواهد داشت:

- نقش مهم و نفوذ وسیع که امریکا درسیا ست، اقتصادوباز یهای کلا ن جهانی و منطقوی دارد؛  حضور نیرو های آن کشور درافغا نستان توام با کمک های جا معه جها نی در راستای بازسازی وتوانمند سازی  افغانستان درعرصه های مختلف خواهد بود  

-  بخاطر دفاع وحراست ازدست آورد های ده ساله وارزش های بوجود آمده  ( ایجاد نظام  موکراتیک، نهادهای جامعه مدنی، قانون اساسی ، آزادی های مدنی وسیاسی، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زن و غیره)  وهمچنان به منظور بهبود، تقویت ، تو سعه ونهاد ینه ساختن این ارزشها ودست آورد های ذکر شده،  نظام ومردم افغا نستا ن از حما یت وکمک دراز مدت ایالات متحده امریکا برخوردار خواهد شد  

-  انعقاد این پیمان ومنا فع ایالات متحده امر یکا درافغا نستان و منطقه،  آن کشور را متعهد به کمک های نظا می واستخبا راتی جهت تا مین امنیت وثبا ت و دفع مداخلا ت وتجا وزات پنهان وآشکار کشور های دیگر به افغا نستان خواهد نمود. با درنظر داشت آنچه که در فوق تذکر داده شد گفته می توا نیم که انعقاد پیما ن استرا تیژ یک بین امر یکا وافغا نستان برای افغا نستان از اهمیت بسا زای در راستای تا مین صلح ، امنیت وثبا ت بر خور دار می با شد.

  اما، همسا یه ها ی افغا نستا ن به خصو ص پا کستا ن وا یرا ن  نگر انی های  در را بطه به  پیما ن استر ا تیژ یک بین امر یکا وافغا نستان دارد  و به نحوی مخا لفت های خود را با حضور دراز مد ت نیرو های امر یکای در افغا نستا ن ابراز نموده و حتی پا کستا ن بنا بر گزار شا ت  تا ئید ناشده از طرف دولت ا فغا نستا ن؛  پیشنها د های کتبی ذیل را که نتنها  نشا ند هنده مخا لفت آن کشور با حضور دراز مد ت آمر یکا درافغا نستان بوده است بل حا کی از د خا لت آشکار پا کستان درامور داخلی افغا نستان می باشد،  به دولت افغا نستان تحو یل نموده است:

" - حکو مت افغا نستا ن با راه اندا زى جر گه عنعنوى با پا يگاه هاى دراز مد ت امر يکا يى ها در افغا نستا ن مخا لفت کند و در مقا بل پا کستا ن با لاى طا لبا ن و مخا لفا ن مسلح  فشار مى آورد تا با حکو مت کا بل همکا رى کنند و دست از مخا لفت بردارند.

- قدرت امر یکا در منطقه روبه اضمحلال می رود با ید یک بلا ک اقتصا دی میان پا کستان، افغا نستان وچین که به ابر قدرت تبد یل می شود، ایجاد شود.

- حضور جبهۀ مقاومت در حکومت ضعیف گردد.

- درد فا تر نما یند گی های سیاسی هندوستان درافغا نستان کا هش قابل ملا حظه به وجود آید.

- بلوچ های پا کستا نی که درخاک افغا نستان فعال اند با ید هرچه زود تر ازافغا نستان خارج ساخته شوند.

-  در جرگه عنعنوی، با ید سران قبا یل آن سوی مرز نیز اشتراک کنند.

- پروژه پا یپ لاین گاز تر کمنستان تنها میان افغا نستان وپا کستان باشد، هندوستان از این پروژه حذف گردد.

- سهم دادن به پا کستان در استخراج معادن وپروژه های اقتصادی درا فغا نستان

- در حکومت آینده افغا نستان جا یگاه افراد جلال الد ین حقانی مشخص شود.

- درتعیین وزیران دفاع، داخله ورییس امنیت ملی افغانستان، نظرودید پاکستان ضروری پنداشته شود

-  درجرگه عنعنوی، خط دیورند به رسمیت شناخته شود.
و نيز گفته شده است که آقای گیلا نی به رییس جمهور کرزی گفته است كه با يد افغا نستا ن مبارزه با فعا ليت ‌هاي ضد پا كستا ني در افغا نستان را در دستور كارش قرار بدهد." [1]

 همچنا ن دولت جمهوری اسلا می ا یران با حضور دراز مد ت آمر یکا درا فغا نستا ن وامضا ی پیما ن استرا تیژ یک بین این دوکشور مخا لفت نموده وزیر داخله آن کشور آقا ی مصطفی نجار، آقای وحیدی وز یر دفاع وآقای خامنه ای رهبر مذهبی آن کشور به تر تیب چنین اظهارت داشته اند :

 آقای نجار: " ایجاد چنین پا یگاه ها یی در افغا نستان، به زیا ن امنیت منطقه خواهد بود.اینها (آمریکا) هر وقتی که به این منطقه آمده اند، با خود نا امنی و تروریسم آورده اند. قطعا اینها برای منا فع خودشا ن می خواهند در دراز مدت در منطقه بمانند و (ایجاد پایگاه های دائمی) بر علیه منافع مردم منطقه و به خصوص افغانستان خواهد بود و ما هم با آن مخالف هستیم."[2]

آقای وحیدی: " آمریکای ها اگر عاقل باشند نباید با تلاش برای استقرار پایگاه های دائمی در افغانستان خودرا با یک درد سر بلند مدت مواجه کنند." [3]

آقای خامنه ای: " تازمانی که نظا میان آمر یکای در افغا نستان حضور داشته باشند، امنیت واقعی برقرار نخواهد شد." [4]

  پیشنها د ات واظها رات فو ق مبتنی بر منا فع ملی کشو رهای پا کستان وایران  ارائه شده است  ونه بر اسا س منا فع منطقه و منا فع  ملی افغا نستان. اگر همسا یه ها ی افغا نستان خواها ن ثبا ت وامنیت درافغان ستان هستند ومی خوا هند که روا بط حسنه با افغا نستان داشته با شند ودر کنارهم به زند گی مسا لمت آ میز بی پر دازند با ید منا فع افغا نستان را در ک واحترام متقا بل را رعا یت نما یند.  افغا نستا ن جز کشورها ی منطقۀ است که پا کستان وا یران نیز شا مل آن می با شد. لذا، امنیت و ثبا ت درا فغا نستا ن  جزء امنیت وثبا ت منطقه  به حسا ب می آ ید و نا امنی در آن نشان دهنده معکو س آن است . مرد م افغا نستا ن شک وترد ید های را نسبت به همکا ری کشورهای پا کستان وایران در راستای باز گشتا ند ن ثبا ت وامنیت در کشور خویش، دارند. چو ن اظها رات اخیر ما یک مو لن لوی درستیز ایالات محتده امر یکا نشان می دهد که :  

"ساز مان اطلا عات اردوی پا کستان حا می اقدا مات خرا بکا رانه ترور یست ها درهند و افغا نستان است... و این ساز مان روا بط غیر معمول و پیچیده ای با گروه طا لبان دارد." [5] وهمچنان قتل اسا مه بن لا دن در خا ک پا کستان تو سط امر یکای ها
 بیا نگر آن است که پا کستان پنا گاه و حا می دهشت افگنا ن وترور یستان  بوده است. علاوه بردولت پا کستان اظهارات وشواهد وجوددارد که دلا لت بر همکاری دولت ایران با شبکه القا عده وطا لبان می نما ید که  به شما ری ازآ نها اشارات مختصری می گردد : فرار ایمان دختر اسا مه بن لادن در سا ل گذشته از یک محو طۀ در نز د یکی تهران که تحت نظر نیرو های امنیتی ایران به سر می برد و پناه بردن آن به سفارت عر بستان سعو دی درشهر تهران و اظهارات  یک مقام عر بستان سعو دی در تلو یز یون سی ان ان امر یکا که گفته است  " ... رژیم ایران ازالقا عده حما یت می کند و پسر اسا مه بن لاد ن که  در ایران است می تواند یکی ازر هبران شبه نظا می این گروه در آینده شود." [6]  لذا آنچه که تذ کار داده شد مبیین پنهان کاری دولت ایران درا مر مبارزه با ترور سیم ود هشت افگنی پندا شته می شود . زیرا دولت ایران هیچ گاهی از حضور اعضای فا میل اسا مه  در کشور ش پرده برند اشت.  اگر دولت ایران حسن همجواری و منا فع منطقه را در نظر می گرفت با ید از حضور اعضا ی فا میل اسا مه در کشو رش به  دولت افغا نستا ن وشورای امنیت ساز ما ن ملل متحد اطلاع  می داد. ولی با تاسف، طور یکه دیده می شود تهران واسلام آبا د تما یلی به همکاری های عملی با کا بل در راستای مبا رزه با ترور یسیم ، ندارند.  لذا، این امر مو جب آن شده که مردم افغا نستان نسبت به ایران و پا کستان با د یدۀ شک وترد ید بی نگر ند و در نها یت پیمان استر ا تیژ یک را در پیو ند با حضور دراز مد ت ایا لات متحده امر یکاه درافغا نستان به امضا برسا نند. این حق مسلم مردم افغا نستا ن است که با در نظر دا شت منا فع ملی شان از حق خو یش استفا ده نما یند . امضای پیمان استرا تیژ یک میان افغا نستا ن وامر یکا وحضور دراز مدت نیروهای امر یکا درافغا نستان نتنها به منا فع ملی افغا نستان بل به نحوی به منا فع ایران وپا کستا ن نیز، بوده می تواند:

منافع ملی افغانستان :

 اگر نگاه گذ را به حوا د ث و و قا یع که بعد ازسقو ط رژ یم کمو نیستی دا کتر نجیب الله وبه  قدرت رسیدن مجا هد ین درافغا نستا بی اندا زیم، دیده می شود که فا صله گر فتن وبی علاقه گی دولت امر یکا وجا معه جها نی نسبت به قضیه افغا نستان ومداخلات آشکار وپنها نی کشورهای منطقه، همسا یه های افغا نستان وبه ویژه پا کستا ن وایران موجب آن شد که افغا نستان درآتش جنگهای داخلی فروبرودودرنتیجه گروهی بنام طا لبان نیز به همکاری پا کستان وبرخی کشورهای دیگری ایجاد وافغا نستان را تا سر حد مرگ به پیش ببرد وزیر بنا ها وشیرازه های  دولتی ، اقتصا دی، فرهنگی، تعلیمی و... را نا بود سا زد وحتی با حما یت شا ن ازشبکه  القا عده زنده گی را در دور تر ین نقطۀ جهان به مر دم تلخ نمایند. لذا،  دولت امر یکا دست به اقدا ما ت تلا فی جو یا نه زده به همکاری مردم افغا نستان رژیم طا لبان را سر نگون نمودند. بعد ازسقوط  رژیم طا لبان افغا نستان به همکاری جا معه جها نی درعر صه های مختلف کار را ازصفر شروع کردند. افغا نستان که فا قد دولت مر کزی، اردو وپو لیس ملی، آزادیهای مدنی وسیاسی، حقوق شهروندی  و... بود . اما با کمک وهمکاری جا معه جها نی امر وز افغا نستان دارای دولت، پو لیس واردوی ملی، قا نون اساسی، آزادی رسا نه ها ومطبوعات و نهاد های  مد نی می باشدوهمچنان زمینه های سرما یه گذاری درعر صه های مختلف اقتصادی، آموزش وپرورش وغیره مساعد شده است. لذا، مردم افغا نستان بخا طر حما یت وحفا ظت ازاین ارزشها به عنوان منا فع ملی شا ن نیاز به همکاری های جا معه جها نی وبه خصو ص آمر یکا، دا رند . گر چه مردم افغا نستان از فر صت بد ست آمده یعنی حضور جا معه جها نی به منا فع ملی شان استفا دۀ که باید می کرد نتوانستندحالا اگر حضور آنهارا تا هنگا میکه توانای های لازمه را درعرصه های امنیتی ود فاعی، اقتصا دی و...  درکشور شا ن تحمل ننما یند بدون شک با ر دیگر افغا نستان به کا نون جنگهای داخلی تبد یل شده به نقطه اولی برگشت خواهد نمود.

منافع پاکستان:

  افغانستان با ثبا ت و توا نمند درنبودجنگ و منا زعه و تامین امنیت سرا سری امکان پذ یر می با شد.اما این امر مهم درعدم حضوروهمکاری دراز مد ت جامعه جهانی وبالاخص نیرو های امر یکای در افغا نستان محقق نخواهد شد. بنا برا ین نا بودی طا لبان و مخا لفین مسلح دولت افغا نستا ن به نفع پا کستا ن نیز می با شد. زیرا برگشتن دوباره طا لبان به قدرت درافغا نستان نیرو وقدرت بخشید ن به طا لبان پا کستا نی خواهد شد. بنا براین پا کستان ضمن همکاری با دولت افغا نستان وجامعه جهانی به منظور نا بودی طا لبان افغانی ونیروهای مخالف مسلح دولت افغا نستان  باید از قدرت ونیروی جها نی که جهت مبارزه با ترو یر یسم در منطقه تمر کز نموده  استفا ده اعظمی را  بمنظور نا بو دی طا لبا نی افرا طی پا کستا ن که خطر جد ی برای آن کشور، منطقه وجهان محسوب می شو د، نماید . چون،  توانمند و قدرت مند شد ن طا لبا ن پا کستانی از زوایای مختلف منا فع ملی پا کستان را تهد ید خواهد نمود:

-  اگر دولت پا کستان جهت نا بودی طا لبان افراطی درکشورش مبا رزه جدی وعملی را آغاز نکند با گذ شت هر روز طا لبان پا کستا نی ازقدرت بیشتری بر خوردارخواهند شد. حضور قدر تمند طا لبان افرا طی توام  با قوا نین سختگیرانه در پا کستان دولت مرد می ودمو کراسی نو پا را در آن کشور به چا لش طلبیده زمینه های نا بو دی اش را فر اهم سا خته روند د مو کرا تیزه سا ختن پا کستان را سا لها به عقب خواهد برد.

- درصور ت قوی شدن احتما ل نا بودی حکو مت مرد می و د مو کرا  تیک، نظا میا ن پا کستان به بها نه ای حفظ واداره آ ن کشور قد رت را بد ست خوا هند گر فت. بدست گر فتن قدرت تو سط نظا میا ن خود زمینه را برای رشد و نها د ینه شد ن د مو کراسی محدود می سازد که این موضوع در تضاد با منا فع پا کستان قرار گر فته با عث کا هش اعتبار وحیثیت پا کستان درسطح جها نی خواهد شد.

 منافع ایران:

  گر چه دو لت ایران  بعد ازسقوط رژیم شاه وبو جود آمدن جمهوری اسلا می درآن کشور با دولت آمر یکا قطع روابط نموده مو ضع خصما نۀ را در پیش گر فته است . قطع روابط، وموضوع خصما نه آن کشور با امر یکا وبر نا مه هستی ایران مو جب آن شده است که دولت ایران درا نزوای بین المللی قرار گرفته وازجا نب کشورهای غربی تحر یمهای علیه آن کشور وضع شود . بنا بر این ایرانی ها با درنظر داشت روا بط تیرۀ که با امر یکای ها دارند این حق را به خود می دهند که با حضور درازمدت آمر یکای ها در همسا یگی خو یش مخا لفت نما یند. اما غا فل ازا ینکه طا لبان افرا طی که به هیچ اصول و قواعد بین المللی پا بند نبوده ونیست درصورت باز گشت آنها به قدرت درافغا نستان برای ایرا نیها خطر ناک تر ازامر یکای ها نخواهد بود؟  طا لبان که درسال 1377 وارد حریم  قنسلگری ایران درشهر مزارشریف درولایت بلخ افغا نستان  شده یازده تن ازکارمندان آن قنسلگری را به قتل رسا نید ند .آن عمل طالبان موجب شد تا نیروهای نظا می هردو جانب یعنی طا لبان ودولت ایران به دوطرف مرز صف آرای نموده عنقر یب که وارد جنگ شوند . درآن زمان آقای خامنه ای رهبر مذ هبی ایران طا لبان را یک مشت جهو ل خواند . به قول آ قای خا منه ای اگر آن جهول دو باره درافغا نستان به  قدرت بر سند وبه ا سا س اعتقاد وهد ف شان حکومت خدا را درروی زمین اش ، مطا بق تفسیر منحصر به فرد که ازشریعت دارند پیا ده نما یند درآن صورت با جمهوری اسلامی ایران که مبتنی برا صول  ولا یت فقه عمل می کند چگونه بر خورد خواهد کرد؟ پس بهتر است که دولت ایران بین دشمن جا هل و عا قل اش تفکیک قا یل شده حضور دشمن عا قل را  در دراز مد ت در افغا نستان تحمل نما ید. زیرا صا حب این  قلم  به این با وراست که همسا یه گا ن افغا نستا ن از پیمان استرا تیژ یک بین افغا نستان وامر یکا وحضور دراز مدت نیرو های آن کشور در افغا نستان نگرانی ندا شته با شند. چون،  مردم افغا نستان  به پا ی پیما نی امضا خواهند کرد که در آن پیمان منا فع ملی شا ن تضمین شد ه باشد.  روا بط نیک وحسنه واحترام متقا بل با کشورها وبه خصوص با  همسا یه ها ی افغا نستان جز منا فع ملی اش می با شد وبر اساس یک چنین پیمان افغا نستان هیچگاهی  تخته خیز و یا سکو یی پر تا ب موشک برای اشغا ل کشور های همسا یه ازجا نب کشور طرف پیمان استرا تیژ یک با افغا نستان،  نخواهد شد.

  پس با در نظر داشت آنچه مذ کور افتاد به این نتیجه می رسیم که حضور دراز مد ت جا معه جها نی درافغا نستان ومبارزه آنان با ترور یسم دراین کشور  نتنها به  نفع افغا نستان بل به نفع کشورهای همسایۀ آن، منطقه و جهان می باشد. چون مغزهای متفکر وطراحان اصلی گروه های  افراط  گر ای که ازطر یق ایجاد وحشت وخشونت،  انتحار وا نفجار می خوا هند به هد ف شان نا یل آیند از کشورهای مختلف جهان درپا کستان پناه برده اند واز آنجا تمو یل وتجهیز شده وارد افغا نستان می شوند. درصورت نیروهای جامعه جهانی مراکز ترور یستان ورهبران آنها را درخا ک  پا کستان و یران وازبین نبر ند وقضیه طا لبان افغا نی وگروهای مسلح که علیه دولت افغا نستان می جنگند یکطرفه نکنند،  ترور یستان نتنها درافغا نستا وپا کستا ن مسلط ومسلح با سلاح اتمی می شو ند بل گرو های که از کشورهای مختلف جهان در پاکستان پناه برده اند ازآن جاوازافغا نستان نیروهای جا معه جها نی وکشور های که درامر مبارزه با ترو یسم ودهشت افگنی سهم داشته ویا مغا یر با اعتقا دات آنها عمل می کنند تا خا نه های شان تعقیب وخواب را از چشما ن شان خواهند ربود.

عبداللطیف علی پور

مزارشریف

   [1] www.afghanpaper.com عنوان مطلب ، خواسته های کتبی پاکستان ازافغانستان!!!

[2] www.bbc.co.uk/ Persian  به روزشده: 12:51 گرینویچ – سه شنبه 8 مارس 2011

[3] به روز شده: گرینوچ-   شنبه 25 جون 2011  www.bbc.co.uk/persian

[4]  به روز شده: گرینوچ-  شنبه 25 جون 2011 www.bbc.co.uk/persian

 

[6] http://graanafghanistan.com/?+54588   نوسنده مطلب امان الله عمر

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۵/۰۴ساعت 11:31  توسط عبداللطیف علی پور  | 

 

 با قتل جنرال داوود  داوود فرما نده پو لیس  زون 303 پا میر شمار فر ما ند ها ن ارشد جها دی  که در طی چند ماه اخیرهد ف حملا ت انتحا ری قرار گر فت،   به سه تن رسید .  قوما ند ا ن ا منیه ولایت کند ز  جنرا ل عبد الرحمن سید خیلی وجنرال خا ن محمد خا ن مجا هد از جملۀ این سه تن می باشند.  آقا ی سید خیلی بتاریخ  19 حوت 1389 در ولایت کندز هد ف حمله انتحا ری قرار گر فته به  قتل رسید، خا ن محمد خا ن مجاهد بتاریخ  26/01/1390  در داخل قو ما ندا نی امنیه قند هار دراثر یک حمله انتحاری جا ن باخت  و جنرال داوود  داوود  نیز درطی یک حمله انتحاری  بتاریخ 7/3/1390  درمقر ولایت تخار همرا با شاه جها ن نوری قو ماندان  امنیه آن ولایت وچند تن دیگر به هلا کت رسیدند.

 گر چه طا لبا ن چند ی قبل اعلا ن نموده بود ند که بعد از این کار مند ان دولتی، موسسا ت غیر دولتی ونیرو های خارجی را هد ف قرار می دهند.  اما هد ف قرار گر فتن فر ما ند هان  اسبق جها دی و به و یژه فر ما ند ها ن که سا بقۀ عضو یت در حزب جمعیت اسلا می افغا نستا ن را داشته  اند و در چو کا ت دو لت فعا لیت می کردند، قا بل تأ مل  می باشد.

   این حملا ت سوا لات را بر می ا نگیزد که هد ف حمله کننده گا ن انتحاری ویا طا لبان  بر فر ما ند ها ن اسبق حز ب جمعیت اسلا می افغا نستا ن تضعیف موقف آ ن حزب  درسا ختار نظام به ویژه در ارگا ن پو لیس  وخا لی کرد ن جا یگاه برای خود شا ن قبل ازمشار کت به قدرت سیا سی است؟   و یا یکنوع  فشار با لای اپوز سیون  ویا ائتلا ف تغییر وامید که اکثراً از کا در ها و فر ما ندها ن جمعیت اسلا می ومتحد ین اش  تشکیل شده است، می با شد.   تا آنها را متقا عد بسا ز ند که به  صلح  که طا لبا ن می خواهند تن دردهند.

 چون چندی قبل سران ائتلا ف ملی  تغییر وامید طی یک گردهم آی بزرگ  تحت عنوان هما یش ملی عد ا لت خواهی نا رضا یتی شا ن را ازمبهم بود ن پروسه صلح ا براز نموده گفته بود ند که : "  ما با اصل صلح  مخا لف نیستیم، ما با با ج  دهی وتسلیم شد ن ومعا مله گری وقربا نی کردن ارزش ها ی ملی ود مو کراسی  مخا لفیم ."   به احتما ل قوی طا لبا ن وحا میا ن آنان، با  اعضای جبهه متحد سا بق و بخصوص جمعیت اسلا می افغا نستا ن دشمنی  آشتی نا پذ یر دارند   وهمچنان طا لبا ن ما نع عمده در راه رسید ن به  قدرت واشتراک شان درحکومت،  سران جبهه متحد سا بق و ائتلاف ملی تغییر وامید را می پندارند.

 ازطرف دیگر آقا ی کرزی که طا لبا ن را برا درا ن نا را ضی وطا لب جا ن خطا ب می کند وبا آ نا ن ازدر مذا کره و گفتگو پیش آمده،  گفتگو هایی را هم انجام دا ده است وحتی حا میا ن آ قای کرزی نیز با طا لبا ن وارد گفتگو ومذاکره  شده است.  پس می توان نتیجه گرفت  یگا نه نیروی که مخا لف گفتگو های مبهم و با ج دهی با طا لبا ن است ائتلا ف ملی  تغییر وامید است. لذا،  طا لبا ن هم با آ قای کرزی وحا میا ن جها نی اش گفتگو می کند وهم مهره ها ی مهم  نیرو ها ی را که  ما نع امتیاز گر فتن شا ن از دولت وجا معه جها نی می شوند در درون دولت هد ف قرار داده و ازبین می برند.

  بنا براین،  طا لبا ن با ا ین عمل شا ن ازیکطرف می خواهند  نشا ن د هند که در میدان نبرد از قدرت وتحرک بالای برخور دار هستند  ومیتو انند مقا ما ت امنیتی را درمکا نهای امن شکار نما یند  وازجا نب دیگر تمایل دارند  که در گفتگو ها ومذا کرات صلح امتیا زات  بیشتری را بدست بی  آورند .

۸/۰۳/۱۳۹۰

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۳/۰۸ساعت 15:33  توسط عبداللطیف علی پور  | 

 

 

 

   شفا ف نبودن  پروسه صلح دولت افغا نستا ن با طا لبا ن وعد م اطلاع رسا نی درست دولت به مردم  در پیو ند به این پرو سه، فسا د اداری، عدم مد یر یت خوب واستفا ده مطلوب ازفرصت های ایجاد شده وکمک های جا معه جها نی به افغا نستا ن،  فقر وبی کاری  واحترام نگذا شتن به حا کمیت قا نون، نا امنی ها و فرار داد ن مرموز و مبهم نزد یک به 500 تن ازجنگ جو یان طا لب از زند ان قندهار ازجملۀ هزاران سوالی است که هرروز از زبان مردم به گو ش دولت مردان زمزمه می شود. گو ش فرا ند ا د ن دولت مردا ن به سوالات مردم  به مثا به ا بر ضخیم  است که به  روی حقا یق وعملکر دهای دولت افغا نستا ن  سا یه افگنده است  وآنچه را که دولت افغا نستا ن می خواهد انجام دهد ازچشم مردم پنهان نگه  می دارد .

  تجارب بشری نشا ند هنده آن است که  پنها ن کاری دولت ها وگوش فرا ندادن به خواسته های برحق ملتها منجر به بی اعتما دی بین مردم ودولت و درنها یت به سا قط شدن دولت ها گردیده است. بنا برا ین دولت افغا نستا ن  متوجه باشد که هرروز از محبو بیت و مقبو لیت اش کاسته شده و فا صله اش ازمردم بیشتر می شود. اگر دولت مردا ن افغا نستا ن و به و یژه رییس جمهور به خا طر ریشه کن کرد ن فسا د، تحکیم وتوسعه حا کمیت قا نون، تا مین عد ا لت و امنیت،  پاک سا زی ارگا نها ی دولتی از وجود نا قضین حقوق بشر وجنا یت کاران جنگی، اشتغا ل زای واز بین بردن فقر وبا لاخره روشن سا ختن پا لیسی های خو یش در مورد مذا کره با طا لبا ن، روابط با کشورهای همسا یه و به خصوص  با پا کستا ن وحضور درازمدت امریکا درافغا نستا ن مسوولانه،  با ارا ده قوی ومبتنی بر منا فع مردم افغا نستان عمل ننما ید؛  اعتبار ومشروعیت اش را ازدست داده با قهر مردم روبرو خواهند شد.

  گرچه  مردم افغا نستا ن طر فدار وخواها ن آو رد ن تغییر و اصلا حا ت درنظام  ومتوجه ساختن دولت  به وظا یف اش ازطر یق مبا رزات  قا نو نی،  مسا لمت آ میز و مد نی، هستند.  ولی این  دولت مردا ن  غرق نا ز ونعمت  وتشنه  قدرت اند که هیچ  نمی دانند  راهی  که می روند به تر کستا ن است و یا جنو ن قدرت  چنا ن ازبصیرت شا ن  کاسته  است که نمی بینند کارد به استخوان رسیده . بی کاری، فقر، نا امنی،  بی عدا لتی، فسا د اداری، برو کراسی ، عدم اجرای کا رهای مردم  به موقع، خو یشا وند گر ایی  و قا نون ستیزی مجر یا ن قا نون  بی داد می کند و هر روز گراف فقر بالا رفته  و به  لشکر فقرا وبی کاران ا فزوده می شود و کم است که فا صله بین فقرا واغنیا به اندازه فا صله بین زمین وآسمان شود. با این همه رییس جمهور محترم هم  با محدود از اشخاصی  که همه چیزرا چون حکومت، اقتصاد و...  را درانحصار خو یش گر فته اند هم دست وهمدا ستا ن شده تو گوی درافغا نستا ن قطع الرجا ل آمده است.

   آقای حا مد کرزی  رییس جمهورا فغا نستا ن که  به اسا س جلسه بن به عنوان رییس اداره مو قت ا نتصا ب و زمام امورا فغا نستا ن را بد ست گر فت  طوریکه دیده می شود از آن زما ن تا کنو ن با  شما ری از تشنه گان قدرت  ازدواج سیا سی کرده  وهراز گا هی  این تشنه گا ن قدرت  مطا بق میل رییس جمهور و یا حا میا ن و ی عمل ننما یند ویا از طرف مردم ورسا نه ها  کم کاری ، بی کفا یتی ، دیگر ضعف ها ونا رسا ی های شا ن برجسته  شود رییس جمهور دست به تعو یض مسند ومقام آنها می زند. ولی هرگز طلاق سیا سی نمی دهد. تکرار این عمل ازجا نب رییس جمهور وتوجه نکرد ن به خواسته ها، مشکلا ت وچا لش ها ی فرا راه مردم ، موجب آن شده که  به اسا س گزارش ها ی ارائه شدۀ ساز ما ن شفا فیت بین المللی درسا ل های  2009 و2010 ، دولت  افغا نستا ن  بعد ازسو ما لی درصدر جدول فا سد تر ین کشورهای جها ن قرار گیر د  و همچنا ن بنا به آما رهای منتشره  که بیشتر از 60  فیصد ازشهر وندان کشور زیر خط فقر زند گی نمایند.

   ا دا مه این وضعیت برا ی مرد م و به و یژه نسل جوا ن که می خوا هند مطا بق ز ما ن وعصر خو یش زند گی نما یند قا بل تحمل نخواهد بود. لذ ا، دولت افغا نستا ن اگر بخا طر بیر ون رفت  از این بحران واز بین برد ن فا صله و د یوار بی اعتما دی بین خو یش ومردم دست به اقد ا ما ت عملی ومو ثر نزند کا سۀ صبر مردم   لبر یز شده  و نا گز یر که ازحق قا نو نی خو یش  استفا ده نما یند . زیرا  مطا بق ما ده 36  قا نو ن اسا سی افغا نستا ن: " اتباع افغا نستا ن حق دارند برا ی تأ مین مقا صد جا یز وصلح  آ میز، بدون سلاح، طبق قا نون اجتما ع وتظا هرات نما یند".  و از آ ن طر یق می توا نند نظرا ت خو یش  را ابراز وحقوق شا ن را مطا لبه نما یند.   

   اما آ نچه که  درشرا یط کنو نی ما یۀ نگرا نی می با شد این است که عوامل زیا دی وجود دارد که زمینه را برای به خشو نت کشا نید ن هر گردهم آیی و راه  پیما یی مسا لمت آمیز هموار ومسا عد ساخته می تواند که به طور نمونه می توان ازشما ر از آنها نا م برد:

-          نها دینه نشدن فرهنگ تظا هرات

-           عدم امنیت مطمئن وسراسری

-          ضعف نیروهای امنیتی

-          ضعف مجریا ن و حا کمیت قا نون

   بنا برا ین، دولت نبا ید به خواسته های مشروع مردم  پشت پا زند  ودرمخا لفت ومغا یرت به قا نو ن قرار گیرد  وز مینه را برای آمد ن مردم به جاده ها  مساعد سازد. طوریکه تذ کار داده شد حق قا نو نی مردم است که دست به تشکیل گردهم آیی ها و راه پیما یی ها بز نند  ولی یک چیز را نبا ید ازنظر دور داشت  که آ ن عبا رت از  دشمنا ن آزا دی ود مو کراسی است که در کمین نشسته اند وهرا ز گا هی که فر صت پید ا کنند ازحر کت های مرد می که به منظور  تغییر مثبت،  بهبود وضعیت کشور ونظام انجام می شود،  سوء استفا ده نما یند.   تکرار سوء استفا ده  ازنیت پا ک  واراده  مردم  موجب کند ی و آسیب رسا ند ن به روند نها د ینه شد ن  د مو کرا سی ومردم سا لاری در کشور خوا هد شد.  آسیب زد ن به روند د مو کراسی در حقیقت آسیب رسا ند ن  به نظا م ودست آورد های آن چون  نها د های د مو کرا تیک  دو لتی ونها د های جا معه مد نی ود ست آورد ها ی دیگری درعر صه حقوق بشر به خصوص حقوق ز ن، صحت،  تعلیم و تر بیه ، ارتبا طا ت ، روا بط بین المللی و ... است که  درنتیجه مبا رزا ت طولا نی و برحق مردم افغا نستا ن به وجود آمده  است.

  گرچه،  درمقا یسه با کمک ها و فر صتها ی  که جا معه جها نی برای دولت افغا نستا ن فراهم نمود؛ دست آورد ها ا ند ک ونا چیز بو ده است.  اما از دست دادن این دست آورد های اند ک  ونا چیز زیا ن و آسیب های  بزر گی را برای  مردم افغا نستا ن به با ر خواهد آورد  که جبران آ ن کا رسا ده ودر کو تاه مد ت امکا ن پذ یر نخواهد بود.  مز ید بر آ نچه که  مذ کور ا فتا د،  اگر دولت مردا ن افغا نستا ن  قوا نین نا فذ ۀ کشور ر ا به عنوا ن رهنما ی عمل خو یش قرارند هند وجهت تحکیم، توسعه  وحا کمیت آ ن به عنوا ن و ظیفه ورسا لت شا ن  تلا ش نو رزند وبه خواسته های مشروع مردم تن درند هند ودشمنا ن مردم افغا نستا ن را دشمن ودوستا ن اش را دوست خو یش نخوا نند  وقوع هر حا دثه و واقعه  که منجر به ازبین رفتن دست آورد ها، فرصتها ی دست داده به مردم افغانستا ن وموجب پشت کردن جا معه جها نی به افغا نستا ن شو د مسوو لیت آن به دوش دولت مردا ن به خصوص رییس جمهور افغا نستا ن  خواهد بود.

عبداللطیف علی پور

مزارشریف

25/02/1390

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۲/۲۵ساعت 11:50  توسط عبداللطیف علی پور  | 

 

 یک هفته پس از قتل اسامه بن لادن توسط کماندوهای آمریکای  در ابیت آباد اسلام آباد، نیروهای طالبان بتاریخ 17 ثور سال 1390  به شهرقندهار افغانستان هجوم آورده  شمار زیادی ازشهروندان آن شهر را زخمی و به قتل رسانیدند. گرچه طالبان گفته اند که این حمله درواکنش به کشته شدن اسامه بن لادن رهبرشبکه القاعده  نبود ه است.  اما بنا به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper ) " ... پاکستان وطالبان در تلاش اند تا با ایجاد موجی از حمله های گروهی، شادمانی های خلق شده ناشی ازمرگ بن لادن را در کام رهبران سیاسی افغان ونیروهای بین المللی تلخ کنند ومیزان توانمندی آنان را درمعرض پرسش قرار دهند".

  به هر حال  این حمله درست در زمان صورت می گیرد که دولت پاکستان  زیر آماج شدید انتقادهای مردم پاکستان قرارگرفته وحتی پارلمان آن کشورخواهان استعفای مقامات بلند پایۀ آن کشور ازجمله رییس جمهور ونخست وزیر شده،  گفته اند که: چرا دولت  درجلوگیری از حمله کماندو های آمریکای دربالای محل بود وباش اسامه بن لادن موفق نبود ه است؟ همچنان شاه محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان حملۀ نیروهای امریکای را در محل بود وباش  اسامه بن لادن  نقض حاکمیت پاکستان خوانده گفته است : " این نقض آشکار حاکمیت پاکستان است ورییس جمهور ونخست وزیر باید استعفا دهند."

 دولت پاکستان همچنان تحت فشار باران چراهای مردم جهان قرارگرفته که چرا دولت پاکستان درقسمت مبارزه با تروریزم دوگانه برخورد نموده ازیک سو ازجامعه جهانی به ویژه از امریکا  به منظور مبارزه با تروریزم کمک در یافت نموده،  سنگ دوستی ومتحد بودن با آنهارا درراستای مبارزه با تروریزم به سینه می کوبد  وازسوی دیگرمیزبان سران شبکه القاعده وطالب بوده است  وزمینه را برای تولید وتربیه، تسلیح وتجهیز تروریستان مساعد ساخته وبه عنوان وسیله ازآنها جهت تامین منافع خویش استفاده می نماید.

  بنا بر این،  دولت پاکستان بخاطرجلب توجه رسانه ها به نقطه دیگری وکاهش فشارها از بالای خویش نیازبه یک نفس کشیدن آزاد وحرکت خبرساز، داشت.  تا ازاین طریق به دوستان ودشمنان خویش پیامی داده باشد که پاکستان توانای انجام اعمالی رادارد که بالای فعالیتهای جامعه جهانی ودولت افغانستان درپیوند به پروسه صلح وجنگ درافغانستان تاثیرگذارباشد  وهمچنان با این عمل خویش به آنها چنین وانمود نماید که جامعه جهانی ودولت افغانستان بدون پاکستان قادر به حل معضل ومنازعۀ افغانستان نیستند . لذا، قندهار یکی ازنزدیک ترین شهرها به محل فرماندهی  طالبان یعنی شورای کویته وبهترین میدان برای مانور وعملی کردن برنامه پاکستانی ها شده میتوانیست.

  ا ما،  این اولین وآخرین مانوردولت پاکستان نخواهد بود.  بل  بخاطرفروکش کردن فشارها به ویژه فشارداخلی از بالای خویش ونورمال ساختن روان عمومی درپاکستان به ارتباط  قضیه قتل اسامه دست به اقدامات وبرنامه های جدی تر ووسیعتری خواهد زد وبدون شک که عملی کردن این اقدامات وبرنامه ها ازطریق شبکه القاعده وطالب درجاهای مختلف بخصوص درافغانستان صورت خواهد گرفت. چون قتل رهبرشبکه القاعده در پاکستان  وموجودیت شورای طالبان درکویتۀ  پاکستان اتحاد مثلث پنهانی طالب، القاعده وپاکستان را آشکار می سازد و این اتحاد  مثلث که تحت رهبر ی پاکستان علیه نیروهای جامعه جهانی که مصروف مبازه با تروریزم است بوجود آمده است و صادرکنندۀ  تروریست وخشونت ازکشورپاکستان درجهان وبه ویژه افغانستان بوده، است وخواهد بود.

 باتاسف که افغانستان همیشه  بیشترین آسیب را ازناحیۀ تروریزم وبازی شبکه های  استخبارتی جهان متحمل شده است واکنون نیزطوریکه دیده میشود انتقام وبهای خون اسامه ازمردم افغانستان گرفته میشود. اگرچنین نیست، چرا پس ازمرگ اسامه  اتحاد مثلث طالب، القاعده وپاکستان اهداف دیگری را درخارج ازافغانستان دراولویت کاری شان برنگزیدند؟ ، درحالیکه  اسامه توسط آمریکای ها درخاک پاکستان به قتل رسیده است ولی برای انتقام گیری  شهر وندان افغانستان درقندهار هدف قرارمی گیرند که این خود بیان گرآن است که باردیگردست پاکستان والقاعده ازآستین  برادران ناراضی آقای کرزی درقندهار بیرون میشود

 

عبداللطیف علی پور

مزارشریف

19/02/1390

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۲/۲۰ساعت 15:9  توسط عبداللطیف علی پور  | 

اوبا ما بایک تیرچند هدف را زد

 قتل اسامه بن لادن درحالی صورت می گیرد که پاکستان درمقابل آمریکا پابلند ک نموده میخواست که ازمدارخارج شود .  این پابلند ک و ازمدارخارج شدن پاکستان زمان هویدا شد که چند روزقبل آقای گیلانی نخست وزیر پاکستان سفری به افغانستان داشت. گزارشات و اخبارکه ازرسانه ها دررابطه به سفر وی بدست نشرسپرده شد حاکی ازآن بود که پاکستان مخالف حضور درازمدت آمریکا درافغانستان است وپاکستان ازافغانستان خواهان آن شده بود که  متکی شدن بیش ازحدافغانستان به امریکا موجب فاصله بین افغانستان وکشورهای همسایه آن وعدم همکاری کشورهای همسایۀ افغانستان  به افغانستان،  خواهد شد. خواسته های اسلام آباد ازکابل بیانگر آن بود که روابط پاکستان وامریکا به تیره گی گراییده وبه حدی رسیده است که دوست دیرینه امریکا یعنی پاکستان به نحوی مخالفت خویش را با حضور دایمی امریکا ودوستی دوا مدار آمریکا با افغانستان، ابراز نماید. همچنان  اظهارات یک جنرال امریکایی دراین اواخر درمورد روابط آی اس آی پاکستان با شبکه های تروریستی  نشاندهنده آن بود که درروابط امریکا و پاکستان  تنش به وجود آمده است. بناً، تنش درروابط آمریکا وپاکستان وعوامل دیگری  موجب آن شد که  اوباما با یک تیر چندین هدف را بزند. تیر شلیک شده ازجانب اوباما نقاط ذیل را هدف قرار داده است .

-     نابودی اسامه بن لادن،  به عنوان یکی ازاهداف تعیین شده آمریکا وجامعه جهانی درمبارزه با تروریزم ، دست آورد بزرگی برای جامعه جهانی  به ویژه آمریکا درراستای مبارزه با تروریزم به حساب می آید. سربازان کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده امریکا قبل ازخروج شان ازافغانستان یعنی تا سال 2014 که باید به یک موفقیت بزرگ دست پیدا می کردند تا آبرومندانه وبا یک دست آورد به خانه های شان برمیگشتند این موفقیت را باقتل اوسامه پس از 10 سال تعقیب وی بدست آوردند .

-     آشکار ساختن چهره واقعی پاکستان به عنوان یگانه کشوریکه  حامی وپناگاه تروریزم است که  یکی ازاهداف آنی آمریکا را تشکیل میداد.  با  قتل اوسامه درداخل خاک پاکستان خواست  که به پنهان کاری های پاکستان دررابطه به حمایت ازتروریزم ، نقطۀ  پایان بگذارد.  همچنان یکنوع هشدار، زنگ خطرونقطه فشاری  به پاکستان باشد تا خودرا ازحوزه متحدین امریکا خارج نسازد درغیرصورت امریکا ازتوانایی لازم برخوردار است وقادر به نابود سازی  هرهدفی  درداخل خاک پاکستان می باشد .

-      نیروهای جامعه جهانی که بخاطرمبارزه  با تروریزم ونابودی تروریستان درافغانستان آمده بود ند قرار است که   تا سال 2014 افغانستان را ترک بگویند. ضرورتاً  قبل ازخروج شان ازافغانستان باید رضایت نسبی ویاحداقلی  مردم  را بدست می آوردند . حالا قتل اوسامه یک وسیله وابزاری شده میتواند که نیروهای خارجی به عنوان یک دست آورد شان درمبارزه علیه تروریزم تلقی نموده  وهمچنان به خواست مردم ودولت افغانتسان که هدف قرار دادن تروریستان وپناگاه های شان درخاک پاکستان  بوده است، پاسخ مثبت به شمار آید.

-          قتل اسامه شانس اوبامارا برای پیروزی وی درانتخابات ریاست جمهوری آینده امریکا بیشتر مینماید.

-     قتل اسامه ضربۀ جدی به روحیۀ طرفداران وی وآنهای که درکشورهای عربی ویا خاورمیانه،  علیه منافع آمریکا مبارزه می کردند به حساب می آید.        

  نابودی اسامه دراین مقطع زمانی برای اوباما ودولتش  ازاهمیت خاص برخوردار است ولی قتل اسامه به معنی نابودی شبکه تروریزم،  پایان دادن به مسوولیت های جامعه جهانی وامریکا درامرمبارزه با تروریزم   ونقطه پایان گذاشتن به مبارزه علیه شبکه القاعده وطالب  درافغانستان،  نمی باشد.

عبداللطیف علی پور

مزارشریف

12/02/1390

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۲/۱۳ساعت 9:57  توسط عبداللطیف علی پور  | 

 

بنی آدم اعضای یک دیگراند   که درآفرینش ز یک گوهرند

چو عضو بدرد آورد روزگار        دگرعضو هارا نماند قرار

 تظاهرات وتشکیل اجتماعات مسالمت آمیزحق  شهروندان افغانستان میباشد. چناچه درماده سی وششم قانون اساسی افغانستا آمده است : "  اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز وصلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع وتظاهرات نمایند" ولی تظاهرات واجتماعات  بصورت خشونت آمیز که منجر به اخلال نظم عامه شود مغایر قانون وتظاهرات مسالمت آمیز میباشد. بنابراین تظاهرات که بتاریخ 12/01/1390 درشهرمزارشریف به وقوع پیوست  وازجانب شماری ازخائنین ملی، قانون شکنان، دشمنان امنیت، صلح ودموکراسی به خشونت کشانیده شد ودرنهایت منجر به قتل وزخمی شدن چند تن ازکارمندان سازمان ملل متحد ومظاهر کننده گان گردید؛ یک عمل خلاف قانون واراده مردم شهرمزارشریف بوده است. چون،  شهروندان شهرمزارشریف حامیان صلح، امنیت ودموکراسی میباشند وهمیشه پشتبانی وهمکاری خویش را بخاطر تحکیم وتوسعه حاکمیت نظام وحاکمیت قانون اعلان نموده اند وعملاً ازپروسه های که جهت تامین امینت، صلح پایدارو تحکیم پایه های نظام مردم سالار درافغانستان راه اندازی شده،  حامیت نموده اند. بناً ، شهروندان شهرمزارشریف قصد ونیت تظاهرات خشونت آمیزرا نداشته اند اما طوریکه گفته شد شماری ازافراد خائین تظاهرات را به خشونت می کشانند، این عمل آن جنایات کاران حرفوی که مغایرقانون واصول پذیرفته شده ملی وبین المللی میباشد  ازنظر همه انسانهای که پا بند به قانو ن واصول دموکراسی اند،  محکوم است.

  

 

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۱/۱۸ساعت 12:8  توسط عبداللطیف علی پور  |